MenuNames Surname View Record
Names Surname View Record
IZAK JACOBUSMEINTJESVIEW RECORD
ABRAHAM JACOBUS JOHANNESMEINTJESVIEW RECORD
HENDRIK ARNOLDUSMEINTJESVIEW RECORD
LUCAS ANDRIESMEINTJESVIEW RECORD
GERT LODEWYKMEINTJESVIEW RECORD
ALBERTUS JACOBUSMEINTJESVIEW RECORD
SCHALK WILLEMMEINTJESVIEW RECORD
JACOBUS HERCULESMEINTJESVIEW RECORD
ABRAHAM JOHANNESMEINTJESVIEW RECORD
HENDRIK JOHANNES STEPHANUSMEINTJESVIEW RECORD
JOHN CHARLESMEINTJESVIEW RECORD
JOHANNESMEINTJESVIEW RECORD
PETRUS ROELOF CORNELISMEINTJESVIEW RECORD
JACOBUS WILLEMMEINTJESVIEW RECORD
JOHANNESMEINTJESVIEW RECORD
WILLEM ABRAHAM ALBERTUSMEINTJESVIEW RECORD
PETRUS JACOBUSMEINTJESVIEW RECORD
JACOBUS WILLEMMEINTJESVIEW RECORD
CAREL RUDOLPHMEINTJESVIEW RECORD
FREDERICK JOHANNESMEINTJESVIEW RECORD
SCHALK WILLIAMMEINTJESVIEW RECORD
JACOBUS ALBERTUSMEINTJESVIEW RECORD
ALBERTUS JACOBUSMEINTJESVIEW RECORD
ISAAC JACOBUSMEINTJESVIEW RECORD
JOHANNES PETRUSMEINTJESVIEW RECORD
SCHALK WILLEMMEINTJESVIEW RECORD
WILLEM JOHANNESMEINTJESVIEW RECORD
SCHALK WILLEM JACOBUSMEINTJESVIEW RECORD